Skip to main content

Rederi Mälarstaden och GDPR

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Rederi Mälarstaden. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det på Färjkajen 1, 722 10 Västerås, telefon 021135171, eller e-post info@rederimalarstaden.se.

 

Vilka personuppgifter som samlas in

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vi kan även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan relevant för att kunna fullgöra resan.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon via beställning hos våra återförsäljare eller vid besök hos oss.

 

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss. Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom länk i nyhetsbrev.

Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.

 

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 2 år från det att din senaste resa genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. När du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst enkelt via länk i nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på adress enligt ovan avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna.

I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

 

 Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.

 

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU / EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU / EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU  och EES.

 

Dina rättigheter till uppgifter om dig.

Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss.

Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts.

Du kan med ditt lösenord och e-post logga in på Min Sida och se personuppgifter vi lagrar om dig och dina resor. Du kan där även rätta och uppdatera uppgifter. Du kan även kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vilket vi kommer att lämna inom en månad.

 

Kamerabevakning på Färjkajen i Västerås

Kamerabevakning inom rederiets område på Färjkajen i Västerås äger rum med 4 kameror, 2 på parkeringsplatser och 2 i anslutning till passagerarfartygen vid Färjkajen. Syftet med detta är att stävja skadegörelse och inbrottsförsök som på senare tid ökat i området. Uppgifterna lagras intern i hårdisk där endast 1 ansvarig person inom rederiet har tillgång till detta. Uppgifterna lagras i 5 dagar sedan raderas detta automatiskt. Systemet har ingen ansiktsigenkänning och heller inte tillräcklig hög upplösning för att kunna identifiera enskilda personer på ett enkelt sätt. De insamlade uppgifterna hanteras inom rederiet och lämnas till polismydigheten om särskilda fall inträffar.  

Kontakta Rederi Mälarstadens dataskyddsombud för fler frågor på maud@rederimalarstaden.se alternativt Datainspektionen för mer information eller synpunkter om detta. 

 

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)? 

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).

Avbokning/återbetalning

För att ha rätt till återbetalning krävs att avbokning görs enligt villkoren
nedan.

Avbokning enskilda resenärer

Om du inte kan genomföra resan som planerat måste du avboka eller ändra den
så snart som möjligt, senast 48 timmar före avresa. Det gör du via MINA
BOKNINGAR på webbsidan eller på telefon 021-135171

Med ändring av resa avses byte av datum, antal resenärer eller liknande

Återbetalning

Allmänt

Du har rätt till avbokning med återbetalning eller byte av datum senast 48
timmar innan avresa. Service- eller bokningssavgift återbetalas inte.

Som alternativ till återbetalning för avbokade resor kan du behålla pengarna
innestående för ny resa inom 12 månader. Blir Du tex sjuk innan båtresan
innefattas denna regel till dagen före avresa. Vårt bokningskontor kan hjälpa
dig med detta på telefon 021-135171 alt genom att besöka oss på Färjkajen
1 i Västerås. Vänligen notera att det innestående beloppet, om det inte
utnyttjas inom 12 månader, förfaller.

Gruppbokningar

För gruppbokningar 5 -10 personer gäller att slutligt antal ska meddelas
senast 1 vecka innan resan men justeringar upp till 2 personer fram till
48 h innan avresa.

För större grupper fler än 10 personer gäller slutligt antal 4 veckor innan
resan men justeringar upp till 2 personer kan dock ske fram till 48 h
innan resan.

Vid generell avbokning 35 dagar eller mer före arrangemangsdagen  
debiteras ingen avgift.  

Om avbokning sker 25-34 dagar före arrangemangsdagen  
debiteras en avgift som motsvarar 50% av bokningens värde. Detta
gäller även arrangemang som i efterskott skall faktureras kund.

Om avbokning sker 0-24 dagar före arrangemangsdagen  
debiteras en avgift som motsvarar 100% av bokningens värde. Detta
gäller även arrangemang som i efterskott skall faktureras kund.

Biljetter som bokats eller preliminärbokats och inte bokats av debiteras
till 100%.

Vid behov att sent justera antalet kontakta alltid rederiet så försöker vi
ändå hjälpa till.

Övriga villkor

Rederi Mälarstadens ändringar och gästens rättigheter m.m. 
Rederi Mälarstaden får ändra villkoren för arrangemanget i den mån gästen kan erbjudas andra likvärdiga tjänster. Inträffar kostnadsökningar för rederiet efter det att avtalet blivit bindande för parterna får rederiet höja priset för resan motsvarande kostnadsökningen, om kostnadsökningen beror på ändringar i skatter eller andra avgifter avseende tjänster som ingår i arrangemanget.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före avresa och ska omgående meddelas gästen. Arrangemangets pris ska sänkas om rederiets kostnader, tidigare än 20 dagar före ankomst minskar av samma skäl som ovan angivits.

Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dessa villkor och Rederi Mälarstaden inte klarar av att erbjuda gästen andra likvärdiga tjänster har gästen rätt att frånträda avtalet. Gästen har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till gästens nackdel. Rederiet återbetalar då den inbetalade summan för bokningen. Fel som uppstår under resan, ska gästen anmäla ombord så att Rederi Mälarstaden får en möjlighet att rätta till det. I annat fall bortfaller gästens rätt att påtala felet.

Eventuellt skadestånd, avseende sådana skador som omfattas av bestämmelserna i Sjölagen (1994:1009) ersätts maximalt med belopp som anges i nämnd lag i deras lydelse då skadan inträffade. Det åligger gästen att i möjligaste mån begränsa skadan.

Rederi Mälarstadens eventuella skyldighet att betala skadestånd bortfaller om rederiet kan visa att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför Rederiets kontroll som Rederi Mälarstaden inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder rederiet inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, tex utomstående tekniska problem, broöppningar etc.

Gästens skyldigheter
För att boka/ingå avtal med Rederi Mälarstaden måste gästen vara minst 18 år. Gästen är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande. Rederiet har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästenm eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i ombord. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar Rederi Mälarstaden gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst SEK 5 00
Gästen ansvarar för att tillhandahålla korrekta kontaktuppgifter till Rederi Mälarstaden, och att uppdatera dessa om nödvändigt.

Force majeure
Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

Betalning via Klarna

Rederi Mälarstaden använder sig av Klarna Checkout och erbjuder flera alternativ för betalning. Betala hur du vill i något av följande alternativ:

– Direktbetalning från bankkonto
Med Klarna direktbetalning betalar du din båtresa direkt från ditt bankkonto som du bekräftar med BankId. Du ansluter enkelt ditt konto till Klarna genom bankid, första gången du gör ett köp. Pengarna dras efter 1-3 bankdagar.

– Kortbetalning med VISA och Mastercard.

– Betala din båtresa via faktura och bankgiro direkt till Rederi Mälarstaden.

– Betala senare – inom 14 dagar eller i slutet av nästa månad
Boka din båtresa med ett klick och betala senare via faktura. Betala senare finns som två alternativ – betala inom 14 dagar eller i slutet av nästa månad. Faktura kommer via mejl eller i Klarnas app.

– Betala i din egen takt. Dela upp med Klarna
Betala din båtresa i din egen takt. Klarna erbjuder dig att dela upp din resa i 6-36 månader.

Frågor gällande din betalning?
Hör av dig till Klarnas kundservice vid frågor angående din betalning. Logga in i Klarnas app eller på följande länk: https://www.klarna.com/se/kundservice/

Här kan du läsa om Klarnas betalningsvillkor